MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

Dla kogo?

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

Umowa może być zawarta jako:
Korzyści
Szeroka pomoc wynikająca z umowy ubezpieczenia Wojażer oferowana jest przez PZU za pośrednictwem Centrum Alarmowego. W momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądź inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.
Przez pomoc medyczną rozumiemy:

1. leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:

2. transport:

3. zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo,
4. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
5. leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
6. naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika  z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA.  


Sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA  i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi ona:
1. dla strefy I obejmującej terytorium RP -  od 2.000 zł do 160.000 zł,
2. dla strefy II obejmującej wszystkie państwa europejskie łącznie z RP, europejską część Rosji, Wyspy Kanaryjskie, kraje położone w basenie Morza Śródziemnego, tj. Algierię, Maroko, Egipt, Syrię, Liban, Izrael, Strefę Gazy, Libię, Tunezję i Turcję – od 20.000 zł do 400.000 zł,
3. dla strefy III obejmującej terytorium całego świata łącznie z RP – od 80.000 zł do 800.000 zł,
z zastrzeżeniem, że przy wyjeździe do USA  suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000 zł.
Warunki ubezpieczenia określają limity kosztów na leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem oraz na naprawę lub zakup protez oraz środków pomocniczych.

Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

Pakiet Podstawowy usług assistance można rozszerzyć, w zależności od potrzeb ubezpieczonego, między innymi o następujące usługi:

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży może być rozszerzone o  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!