MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

Korzyści

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

 

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 

 

* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

 


Szczegóły  znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych od 11.02.2012)

Szczegóły  znajdziesz w wyciągu z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (dla umów zawieranych do 10.02.2012)

Zadzwoń do agenta teraz!