MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Dla kogo?
Ubezpieczenie jest kierowane do podmiotów prowadzących apteki oraz osób wykonujących zawód farmaceuty (technika farmaceutycznego), niezależnie od formy prowadzonej działalności.


Korzyści
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiot i ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej powstałe w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością apteki lub wykonywaniem zawodu farmaceuty (lub technika farmaceutycznego) lub z posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w związku z tą działalnością lub wykonywanym zawodem.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest z tytułu czynu niedozwolonego ( odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Zakres podstawowy ubezpieczenia może ulec rozszerzeniu, po opłaceniu przez ubezpieczającego dodatkowej składki, o odpowiedzialność wynikającą z klauzuli dodatkowej obejmującej szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!