MOBILNY AGENT UBEZPIECZENIOWY PZU SA
w Warszawie i okolicach
Marek Marchewka 501 105 487

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zadzwoń, umów się i skozystaj z najlepszej ofery!

Tel. 501 105 487

OC zawodowe

Dla kogo?
Ubezpieczenie kierowane jest do wszystkich prowadzących działalność zawodową, czyli osób fizycznych wykonujących zawód, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.


Korzyści

Polisa daje ubezpieczonemu:
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda.

Podmiotom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną, stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
W przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynikającym z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych, warunkiem udzielenia ochrony jest uprzednie zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU.
Okres ubezpieczenia powinien się pokrywać z okresem, na jaki zawarte zostało obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nowych umów ubezpieczenia, zawieranych w czasie trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dopuszcza się zawieranie ubezpieczeń krótkoterminowych, z końcową datą okresu ubezpieczenia pokrywającą się z końcową datą okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Szczegóły oferty znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Zadzwoń do agenta teraz!